§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem strony internetowej zbawcy.pl, zwanej dalej „Stroną” jest: Alter Project sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 45/19, NIP 8982248495 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982294084, KRS: 0000362111 zwany w dalszej części regulaminu „Sprzedającym”.
2. Niniejszy regulamin określa zasady działania, korzystania ze Strony, która prezentuje towary znajdujące się w ofercie winiarni i sklepu „Zbawcy Win” (w dalszej części zwanej „Towarami” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 9, zwana dalej „Winiarnią” oraz do:
a) zasad dokonywania rejestracji i korzystania z konta na Stronie
b) warunków składania zamówień w Winiarnia za pośrednictwem Strony
c) ewidencjonowania zamówień w Winiarni
d) sposobów odbioru zamówień w Winiarni
e) uprawnień do rezygnacji z zakupów
f) zasad składania i rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego
g) przedsądowe sposoby dochodzenia roszczeń
3. Korzystającym ze Strony może być osoba fizyczna dokonująca transakcji zakupu w ramach systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie zamówień w sklepie Zbawcy Win zwana dalej „Klientem”.
4. Sprzedający posada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Winiarni przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Korzystanie ze Strony równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Klienta warunków niniejszego regulaminu oraz jego postanowień.
6. Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

§ 2
ZASADY

1. Do przeglądania Strony, w tym przeglądania asortymentu Winiarni oraz składania zamówień, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką Internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
2. W ramach korzystania ze Strony zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość asortymentu lub elementy techniczne Strony.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Strony do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Strony jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
5. Klient zobowiązany jest do:
a) korzystania ze Strony w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
b) korzystanie z wszelkich treści zamieszczanych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
c) korzystanie ze Strony w sposób zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

§ 3
ZAKUPY

1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka lub na listę życzeń.
2. Klient ma w dowolnym momencie możliwość podglądu i modyfikacji zamówienia tj. edycję zawartości koszyka, poprzez przycisk „Zobacz koszyk”
3. Po dodaniu Towarów do „koszyka” Klient ma możliwość zrealizowana kuponu rabatowego poprzez wpisanie w odpowiednim polu kod kuponu, a następnie wciśnięcie przycisku „zaktualizuj koszyk”.
4. Warunkiem dokonania Sprzedaży jest przejście do kasy za pośrednictwem przycisku „Przejdź do kasy” i podanie niezbędnych informacji osobowy celem Rejestracji lub dokonanie Logowania.
5. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji lub po zalogowaniu się na konto Klient wskazuje preferowaną Metodę Płatności, termin odbioru zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Klienta.
6. Klient informowany jest o szczegółach zamówienia po wciśnięciu przycisku „Zamawiam”.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą informację o stanie zamówienia, w tym dostępności zamawianych Towarów ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia wraz z ewentualnym określeniem terminów realizacji zamówienia.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. nie jest osobą do lat 18 i nie jest w stanie nietrzeźwości a zakup nie jest dokonywany na kredyt lub pod zastaw, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia dostępności Towarów oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Winiarnia.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
12. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Winiarni.
13. W razie wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedający może poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

§4
REJESTRACJA

1. Rejestracja indywidualnego konta Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na Stronie.
2. Po dokonaniu Rejestracji na wskazany adres poczty elektronicznej przesłany zostanie przez Sprzedającego proponowany login oraz losowe hasło.
6. Winiarnia może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony ze skutkiem natychmiastowych, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulamin, a w szczególności, gdy:
a) Klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b) nie ukończył 18 lat
c) naruszeń § 2, w szczególności ust 4 i 5 oraz § 3, w szczególności ust 5 i 8
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

§ 5
CENY I FORMA PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów są cenami brutto i podawane są w polskich nowych złotych (PLN).
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, a wszystkie Towary odbierane są osobiście w Winiarni.
3. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedającego;
b) Podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, zwłaszcza wieku Klienta;
c) Pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedający nie miał wpływu.
4. Zapaty za zakupiony Towar można dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z dostępnych sposobów:
a) Osobiście przy odbiorze Zamówienia w Winiarni
b) PayU usługi świadczonej przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z regulaminami usług dostępnymi na stronie podmiotu.
c) PayPal usługi świadczonej przez PayPal (Europe) S.a.r. & Cie S.C.A z siedzibą w Luksemburgu zgodnie z regulaminem usługi dostępnymi na stronie podmiotu
5. Z tytułu świadczonych w ten sposób usług PayU i PayPal może pobierać dodatkowe opłaty od Klienta.
6. Sprzedający może również, w terminie przewidzianym do odbioru Towaru skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego podczas składania zamówienia, aby:
a) Poinformować o wydłużenie terminie realizacji Zamówienie na wyszczególniony Towar
b) Zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta informacji osobowych jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i/lub poprawności
c) Wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów Zamówienia

§6
ODBIÓR I WYDANIE TOWARU

1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Winiarni w godzinach jej otwarcia. Winiarnia jest jednym miejscem odbioru Towaru.
2. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej upoważnionej przez Klienta pełnoletniej osoby.
3. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Sprzedający zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedający uprawnionych jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem e-maila [email protected] oraz dostarczając Towar do Winiarni.
3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. powyżej należy dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup.
4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej metody jakiej użył Klient, w ciągu 14 dni od dnia od zwrotu Towaru do Winiarni.
5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do następujących sytuacji:
a) Produktów ulegających zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczonych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie nadają się do wykorzystania
c) w której przedmiotem świadczenia, są Towary, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie dodatkowego terminu i których wartość jest zmienna
d) jeśli sposób użycia Towaru wykroczył poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonalności w szczególności, gdy Towar został otwarty.

§8
REKLAMACJE i RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym przez ustawodawcę.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu, Klient ma prawo złożyć reklamacje
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Winiarni wraz z dowodem zakupu.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
5. Reklamacje wynikające z naruszenia praw należy kierować na adres [email protected]
6. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do przedstawienia Klientowi realnego terminu rozpatrzenia reklamacji.
7. Sprzedawca nie jest producentem Towarów oferowanych za pośrednictwem Strony.

§9
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

§10
DANE OSOBOWE

1. Akceptując regulamin, Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy.
2. Administratorem danych jest Winiarnia.
3. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu posiadania zgody.
4. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. W trakcie rejestracji na Stronie, Klient może udzielić dodatkowo zgody na przetwarzanie jego danych w innych celach.
6. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom obsługującym administratora, jego podwykonawcą oraz osobą wskazanym przez Klienta jako odbiorcę Towaru.
7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Kuriera określone zostały w polityce prywatności znajdującej się pod adresem: https://grp.umami.pl/polityka-prywatnosci/

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.